MENU

A D V I S O R Y

OVERSTAYING IN CAMBODIA

As part of its mandate to provide important information on the laws and regulations of Cambodia, the Philippine Embassy reminds all Filipino nationals in Cambodia of the importance of faithfully abiding and complying with the immigration laws of Cambodia while staying, working, or visiting the country.

A Philippine passport holder who enters Cambodia without a visa is allowed to stay in the country for twenty-one (21) days. Beyond this period, he/she will need to apply for an appropriate visa with the General Department of Immigration (GDI). Failure to apply for a visa after the expiration of the 21-day visa-free stay means that he/she has overstayed. The overstaying penalty is USD10.00 a day.

According to GDI regulations that took effect on 1 August 2016, children born in Cambodia of foreign parents are required to obtain an exit visa within three (3) months from the date of child's birth. The exit visa costs $30. (If the infant has at least one Cambodian parent, they can apply for a free K-class visa.) This transaction can only be done at GDI’s main office in front of the Phnom Penh International Airport. An overstaying penalty of $10/day will be imposed on the infant after the lapse of the three months' reporting period.

The Embassy has also received reports of instances of foreigners who entered Cambodia through an international land border crossing without, inadvertently, having an arrival stamp placed on their passports. Filipinos are advised to ensure that their passports contain the arrival stamp when entering Cambodia to avoid any inconvenience and paying immigration penalties.

In view of this, the Embassy advises all Filipinos to be aware of the expiry date of their visa to avoid payment of immigration penalties and to preserve the positive image of Filipinos as a law-abiding people in this country.

           


M A H A L A G A N G   P A A L A L A

OVERSTAYING SA CAMBODIA

Sang-ayon sa mandato ng Embahada na ipa-abot ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga batas at alituntunin ng Cambodia, mariin po naming ipinapaalala sa lahat ng ating mga kababayang Filipino na talimang sundin ang mga patakaran ng Pamahalaan ng Cambodia patungkol sa pag-bisita, pag-trabaho at pamamalagi sa bansang ito.

Ang isang Philippine passport holder na maglalakbay at papasok sa Cambodia na hindi nagtataglay ng karampatang visa ay maaring mamalagi sa bansang ito ng hindi hihigit sa dalawampu't isang araw (21 days) lamang. Kung ang inyong pamamalagi ay lalampas ng 21 na araw, kailangang mag-apply ng karampatang visa sa General Department of Immigration (GDI). Ang sinumang patuloy na namamalagi sa Cambodia pagkatapos ng dalawampu't isang araw (21 days) na walang visa ay ituturing na isang overstayer at maaaring patawan ng kaukulang multa ng GDI. Ang multa para sa overstaying ay USD10 kada araw.

Ayon sa patakaran ng GDI na inilabas ng Agosto 2016, ang mga batang pinanganak sa Cambodia na may banyagang magulang ay kinakailangang kumuha ng exit visa sa loob ng tatlong buwan mula sa petsa ng kapanganakan. Ang exit visa ay nagkaka-halaga ng $30. (Kung ang bata ay may magulang na Cambodian, ito ay pwedeng kumuha ng K-class visa, ng walang bayad.) Ang transaksyong ito ay maisasa-ayos lamang sa main office ng GDI sa harap ng Phnom Penh International Airport. Mapapatawan ng multa na $10 kada araw pagkalagpas ng tatlong buwan na reporting period ang sino mang matagpuan hindi susunod sa patakarang ito.

Mayroon ding mga ulat na natanggap ang Embahada tungkol sa mga banyaga na walang "arrival stamp" sa kanilang pasaporte noong sila ay pumasok sa Cambodia, lalo na sa mga international land border crossings. Pinapayuhan namin ang mga Filipino sa Cambodia na siguraduhing may arrival stamp sa kanilang pasaporte tuwing pumapasok sa Cambodia upang maiwasan ang anumang aberya at pagbayad ng multa.

Mariing hinihikayat ng Embahada ang lahat ng Filipino sa Cambodia na maging mapag-matyag sa expiry date ng kanilang visa upang maiwasan na mapatawan ng mga immigration penalties at upang mapangalagaan ang positibong imahen ng mga Filipino sa bansang ito na tumutupad ng kanyang mga batas at alituntunin.